2020-09-16

Teisingumo ir A. Astrauskaitės pergalė prieš brutalų LT policijos elgesį - vėl galima mojuoti trispalve.

Antra šį mėnesį itin svarbi teisingumo pergalė po LRT privertimo traukti burtus TV debatų dalyviams -  Astra Genovaitė Astrauskaitė šiandien, 2020 09 16 d.  Vilniaus apylinkės teisme 100 proc. laimėjo bylą dėl jos neva neteisėto mojavimo trispalve LT vėliava.
Teismas labai detaliai išnagrinėjo visas aplinkybes ir nustatė, kad absoliučiai visi policijos veiksmai jos atžvilgiu yra neteisėti, pradedant reikalavimu prisistatyti, uždarymu grotuotame automobilio skyriuje šalia šuns ir be saugos diržo, uždarymas į laikino sulaikymo patalpas komisariate, baigiant neteisėta rankinės apžiūra. Detales paskelbsime rytoj, nes labai ilgas teismo sprendimas. Laikau jį esminiu lūžiu - su šiuo sprendimu prasidės sovietizmo Lietuvos policijoje pabaiga. Tikiuosi, kad Lietuvos policininkės nustos keiktis rusiškais necenzūriniais keiksmažodžiais, kurių prisiklausėme, kai teisme buvo klausoma tarnybinių racijų įrašų.
Didelis ačiū teisėjai Ugnei Gailiūnienei už apgintas prigimtines ir konstitucines žmogaus teises taikiais būdais reikšti savo nuomonę ir kritikuoti valdžią.
P.S.: politikai, gindami baltarusius, kurie kritikuoja A. Lukašenką,  , veidmainiškai tyli dėl policijos nežmoniško ir neteisėto elgesio su A. Astrauskaite. Jei ji būtų mojavusi baltai raudona baltarusiška dvispalve vėliava, jos nebūtų sulaikę?
P.P.S: gėda už lietuviškos žiniasklaidos savininkus – neatsiuntė NĖ VIENO ŽURNALISTO į šio teismo sprendimo paskelbimą. Pelnas svarbiau už konstitucines žmogaus teises, ar tas teises turi tik baltarusiai ir vaivorykštinės vėliavos mojuotojai?


Naglis Puteikis
www.puteikis.lt; tel. 8-652-76250
www.facebook.com/puteikis2020-09-14

Centro partija - tautininkai privertė LRT ir VRK traukti burtus dėl rinkimų dalyvių debatų tik per teismą.

Centro partija - Tautininkai pasiekė itin svarbią pergalę: teismas konstatavo, kad VRK ir LRT ribojo demokratiją ir pažeidė debatų lygiateisiškumo principą

 

Rugsėjo 10 dieną Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išnagrinėjęs Centro partijos – Tautininkų skundą konstatavo, kad LRT savo organizuojamuose rinkimų debatuose pažeidė esminę demokratiškų rinkimų sąlygą – debatų lygiateisiškumo princiir panaikino tokius debatus leidusį VRK sprendimą.

 

„Tai absoliuti teisingumo ir demokratijos pergalė. Ačiū teisėjams: A.Bakaveckui, V.Urmonaitei – Maciulevičienei ir S.Žalimienei, kurie drąsiai apgynė demokratiją ir užtikrino lygiateisiškumą" – iš karto po teismo sprendimo sakė Centro partijos – Tautininkų pirmininkas, Seimo narys N. Puteikis.

 

„Pažymėtina, kad LRT nei procesiniuose dokumentuose, nei teismo posėdžio metu nepagrindė, kad jos pasirinktas kandidatų kvietimo į rengiamas televizijos laidas kriterijus (į laidas kviečiant po keturis kandidatus iš sąrašų, kurie užima pirmąsias apklausos vietas pagal sociologinės apklausos rezultatus) nepažeidžia visų kandidatų (jų atstovų) lygios teisės prisistatyti rinkėjams ir galimybės dalyvauti debatuose tarpusavyje, nepriklausomai nuo atitinkamos bendrovės atliktos išankstinės galimų rinkėjų apklausos rezultatų. Teisėjų kolegija iš esmės pritaria Centro partijos – Tautininkų pozicijai, kad pats principas sugrupuoti diskusijų dalyvius pagal ,,reitingus", kuriuo vadovavosi LRT teikdama kvietimą partijoms į debatus ir organizuodama diskusijų laidas televizijoje, negali būti vertinamas objektyviu ir lygiateisišku" – skelbiama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kolegijos sprendime.

„Visų Lietuvos žmonių pinigais finansuojama visuomeninė televizija LRT vienašališkai nusprendė, kad sisteminės didžiosios partijos tarpusavyje turi diskutuoti atskirai, o nesisteminės mažesnės politinės jėgos atskirai. Centro partijos – Tautininkų skundą išnagrinėjęs teismas konstatavo, kad LRT televizija pažeidė esminį demokratiškų debatų principą – dalyviai negali būti diskriminuojami dėl savo įsitikinimų, partijos narių skaičiaus, gaunamos dotacijos dydžio ar reitingų, o LRT pasirinktas modelis būtent šį pagrindinį lygiateisiškumo principą ir pažeidė. Teismas taip pat konstatavo, kad ir VRK sprendimas leisti LRT organizuoti debatus pagal tokį lygiateisiškumą pažeidžiantį principą taip pat yra neteisėtas, todėl teismas šį VRK sprendimą panaikino" – po teismo sprendimo sakė Centro partijos – Tautininkų pirmininkas N. Puteikis.

 

„VRK nusprendė, kad LRT organizuotas kandidatų kvietimas į televizijos laidas pagal bendrovės ,,Norstat" atliktos apklausos rezultatus, juos suskirsčius pagal ,,reitingus", Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymas nepažeistas ir jame įtvirtintas lygiateisiškumo principas bus užtikrintas, o pasirinktas atrankos kriterijus yra objektyvus. Teisėjų kolegija, įvertinusi visas bylos aplinkybes ir ginčui aktualias teisės normas, su tokia VRK Sprendime padaryta išvada nesutinka. Komisijos vertinimu, aukštesnį nešališkumo, skaidrumo ir lygiateisiškumo lygį organizuojant kandidatų debatus padėtų užtikrinti visų kandidatų skirstymas burtų keliu". Tačiau priimdama sprendimą VRK nusprendė, kad LRT organizuotas kandidatų kvietimas į televizijos laidas pagal bendrovės ,,Norstat" atliktos apklausos rezultatus, juos suskirsčius pagal ,,reitingus", Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymas nepažeistas ir jame įtvirtintas lygiateisiškumo principas bus užtikrintas, o pasirinktas atrankos kriterijus yra objektyvus. Teisėjų kolegija, įvertinusi visas bylos aplinkybes ir ginčui aktualias teisės normas, su tokia VRK Sprendime padaryta išvada nesutinka" – skelbiama LVAT teisėjų kolegijos nutartyje.

„Lygios debatų dalyvių teisės nepriklauso nuo jų reitingų, kaip ir visos rinkimuose dalyvaujančių asmenų, politinės kampanijos dalyvių lygios teisės niekur ir niekada nepriklauso (arba bent neturi priklausyti) nuo kažkokių jų reitingų. Teismas konstatavo, kad VRK ir LRT sprendimai prieštarauja LR Konstitucijai ir jos 55 straipsniui. Konkuruojantys rinkimuose kandidatai, juos šitaip tyčia „sudėliojant" rinkimų agitacijos diskusijų laidose, netenka lygios teisės diskutuoti su „aukštesnio reitingo" kandidatais, jie diskriminuojami, o rinkėjams apribojama teisė objektyviai rinktis tarp „mažesnio" ir „didesnio" reitingo kandidatų. Juk kandidatus į Seimo narius išrenka ne jų „reitingai", o rinkėjai. Yra nemaža tikimybė, kad rinkėjų sprendimas gali ženkliai skirtis nuo išankstinių „reitingų" ir teismas tą pripažino" – sakė Centro partijai – Tautininkams teisme atstovavęs G. Songaila.

 

„Lygybės principas yra vienas iš fundamentalių bendrųjų rinkimų teisės principų, pripažintų tiek Konstitucijoje bei ją aiškinančioje oficialiojoje jurisprudencijoje, tiek svarbiausiuose tarptautiniuose dokumentuose. Todėl rinkimų teisės kontekste šio principo taikymo sritis negali būti  siaurinama. Atsižvelgiant į rinkimų agitacijos tikslą ir teisių, kurias siekiama užtikrinti jos metu, pobūdį bei įvertinus tai, kad diskusijos, rengiamos transliuotojo iniciatyva, papildo rinkimų agitaciją (pastarąją išvadą, be kita ko, patvirtina Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 5 dalies kontekstinis – straipsnio, kurio dalis yra analizuojama nuostata – vertinimas), teisėjų kolegija sprendžia, kad lygių galimybių principo privaloma laikytis visos rinkimų agitacijos metu. Tai, kad įstatymų leidėjas Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 5 dalyje inter alia nustato, jog transliuotojų iniciatyva rengiamoms diskusijoms netaikomos kitos šiame straipsnyje nustatytos sąlygos nesudaro pagrindo riboti bendrojo teisės principo taikymo nagrinėjamoje srityje" – savo sprendime konstatavo LVAT teisėjų kolegija.

Po šio Lietuvos administracinio teismo sprendimo praėjus vos kelioms valandoms LRT informavo, kad  atsižvelgdama į  rugsėjo 11 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą, LRT keičia Seimo rinkimams skirtų debatų organizavimo tvarką. Į visas LRT televizijos iniciatyva rengiamas debatų laidas dalyviai, 17-os kandidatų sąrašų atstovai, bus kviečiami atsitiktinės atrankos tvarka (burtais). Apie burtų traukimo organizavimą visuomenė ir kandidatų sąrašai bus informuoti papildomai. Dalyvauti debatų laidoje bus kviečiama po 4-5 politinės kampanijos dalyves. Iš viso bus surengtos 8 debatų laidos. Laidas LRT televizija rengs nuo kitos savaitės.

2020-09-11

Teisingumo pergalė Centro partijos - Tautininkų iniciatyva: per teismą privertėme LRT traukti burtus.

Absoliuti teisingumo pergalė Centro partijos - Tautininkų iniciatyva: LRT skubiai vykdo teismo sprendimą, kuriuo pripažintas neteisėtu LRT atrankos būdas suskirstyti rinkimų dalyvius į labiau "patrauklių" grupę ir mažiau "patrauklius" - čia LRT raštuose vartotas terminas. Jie buvo suskirstę partijas TV debatams pagal apklausų rezultatus taip, kad nepatogi partija neuždavinėtų klausimų sisteminių partijų ponams. LRT po teismo sprendimo pasiduoda - trauks burtus. Ačiū G. Songailai už superinį ieškinio tekstą, ačiū teisėjams, išgirdusiems Gintaro ir mano kalbų argumentus. Kol kiti žada - mes darome! Centro partija - Tautininkai rinkimų nr. 6! N. Puteikis
P. S.: čia, greičiausiai, yra rinkimų reklama, tokiu atveju mes ją pasidarėme patys su Vyr. adm. teismo pagalba :) Ačiū teisėjams Audriui Bakaveckui, Vaidai Urmonaitei Maciulevičienei (pranešėja) ir Skirgailei Žalimienei. NP

Kaip kandidatui į Seimą pasiimti neapmokamų atostogų - rašote prašymą nuo kada iki kada, nurodydami štai šį straipsnį: Seimo rinkimų įstatymo 48 straipsnis. Kandidato į Seimo narius teisė būti atleistam nuo darbo ar tarnybinių pareigų. 1. Vyriausiajai rinkimų komisijai paskelbus kandidatus ir kandidatų sąrašus, kandidatas į Seimo narius ne ilgiau kaip 30 dienų jo rašytiniu prašymu atleidžiamas nuo darbo ar tarnybinių pareigų. Prašymas atleisti nuo darbo ar tarnybinių pareigų pateikiamas asmeniui, turinčiam teisę suteikti atostogas.

Kaip kandidatui į Seimą pasiimti neapmokamų atostogų - rašote prašymą nuo kada iki kada, nurodydami štai šį straipsnį: Seimo rinkimų įstatymo 48 straipsnis. Kandidato į Seimo narius teisė būti atleistam nuo darbo ar tarnybinių pareigų. 1. Vyriausiajai rinkimų komisijai paskelbus kandidatus ir kandidatų sąrašus, kandidatas į Seimo narius ne ilgiau kaip 30 dienų jo rašytiniu prašymu atleidžiamas nuo darbo ar tarnybinių pareigų. Prašymas atleisti nuo darbo ar tarnybinių pareigų pateikiamas asmeniui, turinčiam teisę suteikti atostogas.

Pr. sp. Vyr. administracinis teismas: LRT skirstydama rinkimų dalyvius pagal reitingus, pažeidžia LR Konstitucijoje ir tarptautiniuose teisės aktuose įtvirtintą lygiateisiškumo principą.

Šiandien LVAT paskelbė sprendimą pagal Centro partijos-Tautininkai pareiškimą. CP-T laimėjo dėl VRK sprendimo pritarti rinkimų debatams LRT televizijoje, suskirstant politinių kampanijų dalyvius pagal reitingą. Teismas pripažino, kad toks skirstymas prieštarauja lygiateisiškumo principui rinkimuose. Teismas panaikino VRK spendimą ir įpareigojo iš naujo svarstyti  Centro partijos-Tautininkų skundą dėl rinkimų dalyvių grupavimo pagal reitingus.

Teismo sprendimo tekstą pridedame.


Naglis Puteikis

2020-09-10

LIETUVOS KONSTITUCIJA LEIDŽIA MITINGUOTI NE TIK UŽ BALTARUSIJĄ.

N. Puteikis, Seimo narys:  LIETUVOS KONSTITUCIJA LEIDŽIA MITINGUOTI NE TIK UŽ BALTARUSIJĄ.

Visi normalūs žmonės smerkia žiaurumus Baltarusijoje. Būtina reikalauti juos nutraukti, paleisti visus suimtuosius, užtikrinti laisvę baltarusiams reikšti kitokią, nei Baltarusijos valdžios nuomonę. Tačiau kai mažesnio masto, bet panašūs brutalūs lietuviškos valdžios veiksmai, neleidžiant Lietuvos piliečiams realizuoti jų konstitucinių teisių, vykdomi Lietuvoje, 99 proc. vietinių politikų, žmogaus teises turinčių ginti nevyriausybinių organizacijų, žurnalistų, apžvalgininkų, intelektualų tyli.  Tokia Lietuvos politikų reakcija į žiaurius susidorojimus su protestuojančiais prieš rinkimų rezultatų klastojimą Baltarusijoje atskleidžia Lietuvos vidaus politikos veidmainystę.
LIETUVOJE MOJUOTI TRISPALVE - DRAUDŽIAMA!
Štai du nesenai vykę pavyzdžiai. Mokytoja Astra Genovaitė 2020 01 03 d. ant šaligatvio Vilniuje mojavo Lietuvos trispalve, taip protestuodama prieš pirmojo Lietuvos kario savanorio pulkininko Kazio Škirpos alėjos pervadinimą. Ji niekam netrukdė. Policija ją neteisėtai sulaikė melagingu pretekstu, neva ji neprisistatė, nors vaizdo įraše aiškiai girdisi, kaip ji ištaria vardą ir pavardę, ir atėmė trispalvę. Nuovadoje kratant jos rankinuką, A. Astrauskaitei, lyg kokiai narkotikų platintojai, buvo skausmingai užlaužtos rankos, teko kviesti greitąją pagalbą. Teisme stebint vaizdo įrašus, glumina rusiški keiksmažodžiai iš policininkų lūpų, nukeliantys Lietuvą į gūdų sovietmetį ar Balatarusiją. Įrašai policijos mašinos viduje rodo, kad pareigūnai, sulaikydami A. Astrauskaitę, vykdo Vilniaus mero prašymą sutrukdyti protestuoti prieš Kazio Škirpos alėjos pavadinimo keitimą. Įrašas rodo, kad rankinuke pareigūnai ieškojo alėjos pavadinimo keitimo lipduko, bet jo nerado. Teismas pareikalavo policijos pateikti pilnus vaizdo įrašus, bet policija juos iškarpė, visomis išgalėmis siekdama nubausti A. Astrauskaitę už, neva, nepaklusimą policijai.  
  "LAISVĖS" MERAS  - PRIEŠ LAISVĘ
Panašu į Baltarusijos situaciją? Ir taip ir ne: ačiū, kad A. Astrauskaitės nemušė su policijos lazdomis. "Tik" sužalojo peties sąnarį sukdami ranką.
Paradoksalu tai, kad skirtingai nuo Baltarusijos įvykių vertinimo, beveik niekas negina šios mokytojos teisės niekam netrukdant reikšti savo nuomonę, beveik niekas nepriekaištauja Vilniaus merui, mosuojančiam "Laisvės" vėliava,  už neteisėtus nurodymus policijai, o policijai - už neteisėtą sulaikymą ir perteklinę fizinę jėgą prieš moterį. 
"Laisvės" mero ir policijos smurtas prieš mokytoją pateisinamas, nes jie neva kovoja prieš nacionalizmą? O jei A. Astrauskaitė būtų mojavusi ne lietuviška trispalve, o lenkiška, baltarusiška ar LGBT vėliava, ar ji būtų buvus sulaikyta?
UŽ KITOKIĄ NUOMONĘ - NOKAUTAS
Kitas dvigubų lietuviškos pokitikos standartų pavyzdys: smurtas Vilniuje š. m. birželio 6 dieną jaunimo eisenos, solidarizuojantis su protestais JAV dėl afroamerikiečio George'o Floydo (Džordžo Floido) žūties nuo policijos pareigūno, metu: Kęstutis Tamašauskas stovėjo nugara į JAV ambasadą ir veidu į mitinguojančius ant šaligatvio. Jis laikė plakatą "Stop Antifai, ginsime Lietuvą ir JAV". Vienas mitingo dalyvis jį puolė ir pargriovė ant žemės. K. Tamašauskui atsikėlus ir vėl išskleidus plakatą, antras eisenos dalyvis vėl puolė.  Ir šį kartą taip smarkiai, kad K. Tamašauskas patyrė smegenų sutrenkimą, buvo išvežtas greitosios pagalbos automobiliu. Policijos tyrėjas nukentėjusį įtikinėja pasigailėti užpuoliko - nekelti baudžiamosios jėgos dėl smurto, apsiriboti administracine nuobauda. 
Ši eisena buvo plačiai nušviesta Lietuvos žiniasklaidos ir gausiai komentuota apžvalgininkų, tačiau beveik niekas neaprašė smurto prieš kitokią nuomonę taikiai reiškusį K. Tamašauską, niekaip šio smurto nekomentavo ir nevertino. O jei K. Tamašauskas būtų užpuolęs ir pargriovęs minėtos eisenos dalyvį? Garantuotai būtų apšauktas rasistu, nacionalistu, rodomas per žiniasklaidą, nuteistas pagal Baudžiamąjį kodeksą ir jam būtų skirta reali kalėjimo bausmė. 
VAIKAI - POLICIJOS ŠUNŲ NARVE
Ar smurtas Lietuvoje būna dviejų rūšių - politinio elito remiamas, skatinamas gerasis ir baustinas blogasis - tas, kuris neatitinka valdžios požiūrio? 
O kaip realizuojama konstitucinė teisė reikšti kitokią, nei valdžios nuomonę ir kritikuoti valdžią Baltarusijoje ir Lietuvoje? Štai dar du pavyzdžiai: 
2012 06 05 d. vienuolika nepilnamečių, protestuodami prieš policijos perteklinės jėgos naudojimą Garliavos "šturmo" metu, Kaune, ant Nemuno krantinės, kreidelėmis nupiešė žodį TIE-SOS. Atvykusi policija šešis jų sulaikė, du įkišo į tarnybinio šuns narvą policijos automobilyje ir nuvežę į nuovadą, kelias valandas apklausinėjo be tėvų ir be Vaiko teisių tarnybos atstovų dalyvavimo, taip labai grubiai pažeisdami įstatymus. Buvo bandoma jiems surašyti protokolus už mitingų tvarkos pažeidimą ir krantinės sugadinimą kreidelėmis, kurias tą pačią dieną nuplovė lietus. Vieno jų mama Tatjana Narkevičienė metus policijos buvo tampoma po teismus, kaip kad dabar A. Astrauskaitė, ir bandoma nubausti už dukros nepriežiūrą, neva, neatsakingai leido dalyvauti nesankcionuotame mitinge! 
KONSTITUCIJA LEIDŽIA MITINGUOTI NE TIK UŽ BALTARUSIJĄ
Neprimena Baltarusijos? Buvo seniai? Pateikiu šviežią pavyzdį - 2020 08 17, protestų Baltarusijoje įkarščio metu, Vilnije, šalia Prezidentūros, susirinko keliolika žmonių su medicininėmis kaukėmis, ant kurių buvo užrašyta TIE-SOS. Jie renkasi kiekvieno mėnesio 17 d., siekdami, kad Prezidentūra atsakytų, ar viskas tvarkoje su Garliavos "šturmo" metu iš N. Venckienės namų paimta mergaite. Policija liepė jiems išsiskirstyti, nes jie, neva, pažeidžia mitingų įstatymą, paėmė vieno asmens duomenis, spėju, kad dabar tampys po teismus. O jei susirinkusieji būtų turėję dvispalvę Baltarusijos vėliavą, tada būtų viskas gerai? 
Ar teisė reikšti nuomonę Lietuvoje galima tik tada, kai sutampa su valdžios nuomone? Kodėl Lietuvos policija ir teismai, iš kurių ir kairieji, ir dešinieji Seimo nariai 1993 m. bendru sutarimu išvarė tarėjus, nemato 36 Konstitucijos straipsnio, kuris aiškiai sako, kad leidimų mitinguoti reikia tik tada, jei kyla kam nors grėsmė ar kam nors trukdoma:
"Negalima drausti ar trukdyti piliečiams rinktis be ginklo į taikius susirinkimus.
Ši teisė negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu ir tik tada, kai reikia apsaugoti valstybės ar visuomenės saugumą, viešąją tvarką, žmonių sveikatą ar dorovę arba kitų asmenų teises ir laisves".
Ar norėdami išreikšti nuomonę, turėsime visada su savim turėti dvispalvę Baltarusijos veliavą? 
Kodėl pas mus tokia dviveidystė tapo sistema, kai Lietuvos politikai taiko vienokius demokratijos standartus mums ir kitokius - kaimyninėms valstybėms?

2020-09-08

Prašytume paaukoti Centro partijai - tautininkams rinkimų išlaidoms.

Centro partija - tautininkai turi dvi rinkimų sąskaitas. 
Viena partijos, skirta visiems kandidatams ir partijai:
Gavėjas: Centro partija - tautininkai
LT347300010162155120
Paskirtis: auka rinkimams ir AUKOJANČIO ASMENS KODAS
Aukojant konkrečiam kandidatui, rašyti taip:
Paskirtis: rinkimų auka kandidatui Jonui Petraičiui, arba tiesiog RINKIMŲ AUKA, AUKA RINKIMAMS. 

Kita rinkimų sąskaita aukoms, skirta tik N. Puteikiui, nes jis yra vienintelis savarankiškas CP-T dalyvis:
Gavėjas: Naglis Puteikis
LT727300010163502251
Paskirtis: auka rinkimams ir aukotojo ASMENS KODA.

Būtina pavedimo paskirtyje įrašyti asmens  kodą, nes bankas automatiškai jį paslepia, o tada tenka grąžinti tuos 12 eurų aukotojui.

Pr. sp.: dėl VRK sprendimo neregistruoti Neringos Venckienės kandidate į Seimo narius

Centro partijos - tautininkų 
Viešas pareiškimas
Dėl VRK sprendimo neregistruoti Neringos Venckienės kandidate į Seimo narius
2020-09-08

Centro partija-Tautininkai  pareiškia , kad Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas neregistruoti Neringos Venckienės kandidate į Seimo narius yra ir neteisėtas, ir neteisingas.
Konstitucinio teismo ir Seimo sprendimas pripažinti tuometinę Seimo narę Neringą Venckienę pažeidus  Seimo nario priesaiką taip pat buvo ir neteisėtas ir neteisingas. Neringa Venckienė Jungtinėse Amerikos Valstijose prašė politinio prieglobsčio dėl persekiojimų Lietuvoje . Konstitucinis teismas ir Seimas pagal įstatymus negalėjo priimti sprendimo dėl Seimo nario apkaltos už akių.  Neringai Venckienei grįžus į Lietuvą teismas pripažino, kad Neringa Venckienė nesislapstė, skirtingai nei teigiama Konstitucinio teismo sprendime. Tikimės, kad teisinis procesas atstatys teisingumą.
Apgailestaujame, kad partija Drąsos kelias neieškojo vienybės ir pasirinko partinės konkurencijos kelią, taip skaldant antisisteminį frontą. Drąsos kelio atstovai šiandien daugiau dėmesio skiria ne neteisingos sistemos kritikai, bet politinei kovai su tais, kurie Kauno pedofilijos byloje visada buvo teisingumo pusėje ir savo tai įrodė savo darbais.

Centro partija-Tautininkai pirmininkas
Naglis Puteikis

2020-09-07

Pr. sp. : Centro partija - tautininkai teismui apskundė VRK ir LRT televiziją dėl rinkimų debatų lygiateisiškumo pažeidimo

Pranešimas spaudai

Centro partija - Tautininkai teismui apskundė VRK ir LRT televiziją dėl rinkimų debatų lygiateisiškumo pažeidimo

Centro partijos – Tautininkų pirmininkas N.Puteikis šiandien Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui (LVAT) apskundė Vyriausiąją rinkimų komisiją (VRK) ir LRT televiziją dėl to, kad LRT televizijos eteryje rengiami debatai, pasak Seimo nario, pažeidžia esminę demokratiškų debatų taisyklę - dalyvių lygiateisiškumo principą.

„Visų Lietuvos žmonių pinigais finansuojama visuomeninė televizija LRT vienašališkai nusprendė, kad sisteminės didžiosios partijos tarpusavyje turi diskutuoti atskirai, o nesisteminės mažesnės politinės jėgos atskirai. Esu tikras, kad tokiu sprendimu LRT televizija pažeidė esminį demokratiškų debatų principą – dalyviai negali būti diskriminuojami dėl savo įsitikinimų, partijos narių skaičiaus, gaunamos dotacijos dydžio ar reitingų, o LRT pasirinktas modelis būtent šį pagrindinį lygiateisiškumo principą ir pažeidžia, maža to, tokį LRT veiksmą praėjusią savaitę apskundėme VRK, tačiau VRK, tarsi patarnaudama sisteminėms partijoms, nusprendė, kad LRT gali pažeidinėti debatų dalyvių lygiateisiškumą, todėl šiandien pateikiau skundą teismui ir prašau teismo įpareigoti VRK ir LRT debatus rengti laikantis įstatymų ir lygiateisiškumo." – įteikęs skundą teismui kalbėjo N.Puteikis

Centro partijos – Tautininkų skunde Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui teigiama, kad LRT vadovybė pasirinktas debatų organizavimo principas pažeidžia esminę lygiateisiškumo sąlygą, nes LRT vadovybė debatų dalyvius suskirstė  pagal esą „reprezentatyvios, privačios bendrovės NORSTAT organizuotos, apklausos" rezultatus. Mažesnį reitingą turinčios padiskutuos tarpusavyje, didesnį reitingą irgi tarpusavyje.

„Tačiau juk lygios debatų dalyvių teisės nepriklauso nuo jų reitingų, kaip ir visos rinkimuose dalyvaujančių asmenų, politinės kampanijos dalyvių lygios teisės niekur ir niekada nepriklauso (arba bent neturi priklausyti) nuo kažkokių jų reitingų. Priešinga nuostata, kuria vadovavosi VRK ir LRT, mūsų įsitikinimų, prieštarauja LR Konstitucijai ir jos 55 straipsniui. Konkuruojantys rinkimuose kandidatai, juos šitaip tyčia „sudėliojant" rinkimų agitacijos diskusijų laidose, netenka lygios teisės diskutuoti su „aukštesnio reitingo" kandidatais, jie diskriminuojami, o rinkėjams apribojama teisė objektyviai rinktis tarp „mažesnio" ir „didesnio" reitingo kandidatų. Juk kandidatus į Seimo narius išrenka ne jų „reitingai", o rinkėjai. Yra nemaža tikimybė, kad rinkėjų sprendimas gali ženkliai skirtis nuo išankstinių „reitingų", be to, jie laikui bėgant kinta" – sakė N.Puteikis.

Centro partija – Tautininkai prašo teismo įpareigoti VRK ir LRT organizuoti televizijos rinkimų agitacijos diskusijų laidas taip, kad jos atitiktų politinės kampanijos dalyvių lygiateisiškumo principus ir nesuteiktų dalyviams privilegijų, nediskriminuotų jų pagal reitingus ar kitus požymius.   

Pareiškime teismui taip pat pateikti argumentai dėl LRT galimų manipuliacijų sociologinėmis apklausomis, kurios nėra reprezentatyvios, o jų rezultatai, kai kuriais atvejais, beveik tris kartus skiriasi nuo reprezentatyvių apklausų.

Centro partijos - Tautininkų pirmininkas N.Puteikis