2020-02-06

Aplinkos ministerijai DĖL ŠIUKŠLIŲ DEGINIMO JĖGAINĖSE KLAIPĖDOJE IR KAUNE

Aplinkos ministerijai
2020 02 06
Nuorašas: Gretai Varnaitei-Venskienei, Ramučiai, Kauno raj. Asociacijos „Mūsų teisė" pirmininkei Mob.+370 698 48353 el.p.  greta@starna.lt 

DĖL ŠIUKŠLIŲ DEGINIMO JĖGAINĖSE KLAIPĖDOJE IR KAUNE

2020 01 30 d.  Piliečių teisių gynimo asociacija „Mūsų teisė" pirmininkei Greta Varnaitė-Venskienė pakvietė apsilankyti Kauno KKJ jėgainėje, kur vyko šios asociacijos ir kartu Ramučių bendruomenės atstovų susitikimas su Klaipėdos „Fortum" ir Kauno KKJ atstovais.
Į dalį gyventojų klausimų jėgainių atstovai negalėjo atsakyti, todėl prašyčiau Jūsų pateikti šią informaciją:
1.       Apžiūrint filtrų montavimo eigą, pastebėjome, kad ant dūmų filtrų dėžių nesimato  jokios markiruotės ir patys filtrai buvo  be jokių žymėjimų, ant paletės taip pat ženklinimo nebuvo, tai mums parodė nuotraukoje prekių gamintojas. Į Lietuvą visos importuojamos prekės ir jų pakuotės privalo būti paženklintos įstatymų nustatyta tvarka. Ant minėtų filtrų dėžių pakuočių nei ant pačių filtrų nėra nurodytas  nei gamintojas, nei kas per prekė, nei pagaminimo data, nei partijos numeris, nėra  ir jokio pakuočių rūšiavimo ženklinimo ant pakuočių. Dalyviams kilo klausimas, kad jie gal gaminti ne Prancūzijoje, kaip kad teigė Fortum atstovai, o , pvz. Kinijoje ir neturi reikiamų sertifikatų . Galimai jie neatitinka tikrosios jų kilmės, kuri net nėra aiški, nes pakuotės neturėjo jokio aiškaus ženklinimo? Sąskaita – tai nėra įrodymas apie jų kilmę. Prašome išsiaiškinti šiuos neatitikimus ir persiųsti filtrų TDS bei sertifikatus, nurodant, kada prekės ir kur buvo pagamintos ir kodėl nebuvo paženklintos, nors ES reikalavimai visur yra panašūs, o tiekiant į Lietuvą turi būti laikomasi LR įstatymų ir ženklinimo reikalavimų. 
2.       Ar atliekų deginimo jėgainės tiek Klaipėdoje, tiek Kaune, tiek Vilniuje atitinka naujausią ES direktyvą dėl šiukšlių deginimo, nes abi galimai viršija NO išmetimus? KKJ PAV ataskaitoje ir išduotame TIPK leidime  nurodoma 200mg/Nm³, kai naujiems įrenginiams jau turi būti taikomas 120mg/Nm³ ES  normatyvas? Kauno KKJ PAV ataskaitoje taip pat nurodyti kiti transporto judėjimo keliai (numatytas kelias per A6 viaduką, kuris dar nėra baigtas, o gyventojams prižadėta nepaleisti jokio transporto iki A6 viadukas bus pabaigtas). Reikia stabdyti TIPK leidimą ir jį peržiūrėti, atsižvelgiant į šias reikšmingas permainas, kurios neatitinka planuotų veiklų.
3.       KKJ atstovai kategoriškai nesutinka transliuoti „on line" režimu visuomenei prieinamoje internetu platformoje temperatūros ir išmetimų , motyvuodami, kad piktavaliai IT specialistai gali įsilaužti ir sugadinti įmonės programinę įrangą. Gyventojų atstovai tada pasiūlė pastatyti videokamerą, kuri filmuotų tuos parametrus iš kompiuterio ekrano  ir tokiu būdu niekas nebeįsilaužtų arba  ieškoti kitų priimtinų būdų. Bet „Fortum" bei KKJ  atstovai net du kartus to paklausti, laikėsi fakto,kad tai neįmanoma padaryti. Prašome įpareigoti visas jėgaines transliuoti „online" rėžimu visas išmetimų ataskaitas, prie kurių prieina AAA
4.       Tyla buvo sutiktas klausimas, kodėl Klaipėdos „Fortum", savo puslapyje, kartu su kitais išmetimais, neskelbia sunkiųjų metalų  emisijų matavimų ataskaitų (kurias privalo atlikti 2 kartus į metus). 2020 01 30 dieną internete jų dar nebuvo. Prašom  įpareigoti AM pavaldžias už šiuos nesužiūrėjimus institucijas (AAD?) juos tai atlikti.
5.       Nieko neatsakyta į klausimą, kodėl Klaipėdos „Fortum" 2019 m. gruodžio ir 2020 m sausio mėnesiais matomas žymus degimo temperatūros pažemėjimas, siekiantis 960 oC, o sausio mėnesį, degimo temperatūra žemiau 1000 oC laikėsi daugiau nei pusė laiko. Su temperatūros pažemejimu, matomas žymus anglies monoksido (CO) emisijų padidėjimas (net iki 32 mg/m3 nuo 5 mg/m3). Kadangi CO yra pagrindinis teisingo degimo indikatorius, iš to galima spręsti, kad vyksta ne visiškas atliekų degimas, kurio metu padideja junginių, kurie neturi nuolatinio emisijų monitoringo, susidarymas (dioksinai, aromatiniai angliavandeniliai ir kt.). Todėl prašome išsiaiškinti tokio technologinio režimo priežastis ir užtikrinti teisingą atliekų deginimo režimą.
6.       Neatsakyta , kodėl Klaipėdos „Fortum" ir KKJ nenumatytas nuolatinis gyvsidabrio (Hg) matavimas. Pagal Europos šiukšlių deginimo gerąsias praktikas, rekomenduojamas nuolatinis Hg matavimas. Tik tuo atveju, kai atliekų deginimo jegainės pajegumas < 100 000 t/metus deginant nepavojingas atliekas ar deginamos pramoninės atliekos, kuriosę Hg kiekis yra aiškiai žinomas ir yra pastovus, galima nuolatinį monitoringą pakeistį į ilgalaikius matavimus vieną kartą į 6 menesius. Visos 3 statomos jegainės šių sąlygų netenkina, todėl jos Hg turetų matuoti nuolatos. Prašome numatyti reikalavimusvisose atliekų deginimo jėgainėse įdiegti  Hg nuolatinį monitoringą. 
7.       Reikalaujame, kad furanų bei dioksinų matavimai būtų atleikami dažniau nei 2k/metuose ir Lietuva turėtų įsigyti įrangą šiems  matavimams atlikti ir tikrinti jų išmetimus, nepriklausomai nuo jėgainių atliekamų matavimų.
Esant tokiai furanų ir dioksinų matavimo praktikai yra neužtikrinama pakankama jų kontrolė, nes minėtu atveju įmonė, žinodama, kada atvyksta matavimo laboratorija gali įtakoti jų rezultatus,  padidindama kalkių ar aktyviosios anglies dozavimą ar deginti švaresnės atliekas (ar įmesdama biokuro)
8.   KKJ atstovai neatsakė, kodėl rinkosi ne pačius geriausius draugiškiausių aplinkai tokių jėgainių parametrus, bet minimalius; Manom, kad AM privalo reikalauti taikyti ne nurodytą minimalią (850C), bet aukštesnę (ne mažiau 1050 C) deginimo temperatūrą, kad maksimaliai apsaugotų oro taršos emisijas , ypač dioksinų ir furano, kurie skyla tik prie kur kas aukštesnės temperatūros (1150 - 1300C). Tokiai technologijai, kuri įdiegta Lietuvoje tai yra normali praktika ir čia tik pačių jėgainių valdytojų noras ar nenoras tai lemia (galimai ir tik ekonominiai skaičiavimai, o ne visuomenės sveikatos yra žiūrima), gal tik išskyrus tuos atvejus, kai vykdo plovimus, bet tai gali būti ne daugiau 1 k./per mėn.. Prašome pasitelkti į konsultacijas apie tai  nepriklausomus inžinierius-chemikus, kurie įsigilinę į šias technologijas , LR energetikos ir termoinžinerijos mokslų daktarus (kaip antai Vitą Valinčių ir kt.) ir nustatyti šiuos parametrus atskiru LR teisės reglamentavimu. 
9. „Fortum" atstovai negalėjo atsakyti, kada buvo paskutinį kartą tikrinta „Fortum" Klaipėdoje jėgainė aplinkos apsaugos departamento, matuojant išmetimo rodiklių emisijas, lyginant jas su „Fortum"  pateiktomis ataskaitomis. Prašome atsakyti, kada tai buvo daryta paskutinį kartą ir pateikite AAD matavimo protokolus su konkrečių teršalų išmetimo ataskaitomis. Ar paleidus KKJ šiems metams yra numatyti kontroliniai išmetimo emisijų matavimai ? Kokius junginius šiai dienai pajegus AAD išmatuoti savo jėgomis, nesamdant papildomų įmonių?
10. 2019 m. spalio mėnesį atlikus Klaipedos Fortum išmetimo emisijų monitoringo sistemos kalibraciją (QAL2) 10 ar daugiau kartų sumažėjo SO2 ir HCl  emisijos. Prašome atlikti kontrolinius šių junginių matavimus, parodymų tikslumui įsitikinti.
Atsakymą prašau siųsti man ir pareiškėjai el. paštu.
Seimo narys Naglis Puteikis

Komentarų nėra: