2010-12-31

Su Naujais metais- sveikinimai iš Memelio dviprasmiškais atvirukais

Tai ne tai, ką Jūs pagalvojote, bet sutikite, kad karo istorijos mėgėjai iš Klaipėdos sukūrė tikrai dviprasmiškus vaizdus ir taip pat dviprasmiškus pavadinimus.


Teisėja tyčiojasi iš įstatymų, ją dangsto prokuratūra ir STT


Klaipėdos apygardos administraciniam teismui

PAREIŠKĖJAS: Naglio Puteikio, gyv. Vytauto 8-7, Klaipėdoje

8-652-76250 puteikis@gmail.com

SKUNDŽIAMAS ASMUO: Specialiųjų tyrimų tarnybos Klaipėdos valdyba

Pilies g.12 A, Klaipėda

SKUNDAS

2010 12 29

DĖL KLAIPĖDOS STT ATSISAKYMO TIRTI KLAIPĖDOS APYLINKĖS TEISĖJOS ĮSTATYMAMS PRIEŠTARAUJANTĮ ELGESĮ

2010 12 13 d. pranešiau Klaipėdos STT-ai apie teisėjos Q.Q. galimai vykdomus įstatymų pažeidimus neleidžiant vienai bylos šaliai įrašinėti teismo posėdžio bei neleidžiant išklausyti teismo posėdžio garso įrašo (pridedu šio rašto kopiją).

2010 12 16 d. Klaipėdos STT parašė man raštu Nr.4-08-1133(kopija pridedama), kad neva nepateikiau jiems „jokių objektyvių faktinių duomenų", jog šios teisėjos veikloje „yra korupcinio pobūdžio veikos požymių".

Nesutinku su tokiu STT teiginiu, nes:

1. Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 2 str.3 dalyje nurodyta, kad „3. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – ... kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais ... kai tokių veikų padarymu siekiama užmaskuoti ... papirkimą".

2. Manau, kad minėtos teisėjos aukščiau minimame mano skunde aprašytas elgesys gali būti apibūdinamas tik kaip „piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas arba piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais". Kitaip apibūdinti, mano manymu, tokio teisėjos akivaizdžiai prieštaraujančio įstatymo nedviprasmiško elgesio neįmanoma.

Todėl prašau panaikinti 2010 12 16 d. Klaipėdos STT rašte Nr.4-08-1133 nurodytą atsisakymą nagrinėti mano aukščiau paminėtą skundą ir įpareigoti jį ištirti.

Atsiprašau,kad neturiu mano rašte minėto įrašų kopijos, todėl prašyčiau išsireikalauti iš STT.

Priedai: 4 lapai ir antras šio skundo egzempliorius.

N.Puteikis

Specialiųjų tyrimų tarnybos Klaipėdos valdybai

PRAŠYMAS

2010-12-03

DĖL TEISĖJOS Q.Q. GALIMO TARNYBINIŲ PAREIGŲ NEATLIKIMO ARBA PIKTNAUDŽIAVIMO TARNYBINE PADĖTIMI

Informuoju apie tai, kad Klaipėdos m. apylinkės teismo teisėja Q.Q pažeidinėja du Lietuvos Respublikos įstatymus (LR Teismų įstatymo 38 str. 4 dalį; LR Civilinio proceso kodekso 9 straipsnio 5 dalį, LR Civilinio proceso kodekso 171 straipsnį), drausdama teismo proceso šaliai pačiai daryti garso įrašą bei neleisdama teismo proceso šaliai susipažinti su teismo padarytu garso įrašu.

Minėtų įstatymų nurodytuose straipsniuose tokia proceso dalyvių teisė yra garantuota ir neiejama su jokiais teisėjų leidimais ar sprendimais.

Pridedu pavyzdį – pilietės W.W. 2010 12 13 d. rašto Klaipėdos apygardos prokuratūrai patvirtintą nuorašą, bei DVD diską, kuriame užfiksuoti aukščiau aprašyti neteisėti teisėjos Q.Q. veiksmai.

Priedas: 1 lapas, 1 DVD diskas.

Tarybos narys Naglis Puteikis

Klaipėdos apygardos prokuratūrai

SKUNDAS

2010 m. gruodžio 13 d

DĖL TEISĖJOS Q.Q. GALIMO TARNYBINIŲ PAREIGŲ NEATLIKIMO ARBA PIKTNAUDŽIAVIMO TARNYBINE PADĖTIMI

2010 12 08 d. vyko Klaipėdos m. apylinkės teismo posėdis dėl ...

Aš , kaip viena iš proceso šalių (atsakovė), informavau teisėją, kad yra daromas garso įrašas, tačiau į tai Klaipėdos m. apylinkės teismo teisėja Q.Q. pareiškė, kad neleidžia to daryti (klausyti fotoaparatu daryto audio įrašą 00:20 – 00:30 atkarpoje).

Pasiteiravau, ar tokiu atveju galima bus išklausyti garso įrašą, kurį daro teismo sekretorė. Teisėja Q.Q. pareiškė, kad negalima (klausyti fotoaparatu daryto audio įrašą nuo 00:30). Paklausiau teisėjos, kuris įstatymo straipsnis tai draudžia, ji atsakė, kad „tokios taisyklės" (klausyti fotoaparatu daryto audio įrašą nuo 00:36) .

Teisėja dar kartą grįžo prie šio klausimo, kai buvo nagrinėjami prašymai – ji dar kartą pasisakė, kad „šioje salėje" negalima įrašinėti (klausyti diktofonu daryto audio įrašą nuo 01:01), bei komentavo prašymą įrašinėti kaip nepasitikėjimo teismu išraišką („nepasitikite teimu?").

Lietuvos Respublikos įstatymai nedviprasmiškai aiškiai nustato kad proceso šalys gali įrašinėti ir gali susipažinti su teismo daromais garso įrašais ir tam nereikia jokio teisėjo leidimo ar sprendimo:

LR Teismų įstatymo 38 str. Bylų nagrinėjimo teismuose eigos ir rezultatų fiksavimas:

„...4. Proceso šalys, įgyvendindamos savo procesines teises, proceso įstatymų nustatyta tvarka gali daryti teismo posėdžio garso įrašą.."

LR Civilinio proceso kodekso 9 straipsnis. Teismo posėdžio viešumas:

„...5. Teismo posėdžio eigai, įrodymams fiksuoti ir jiems tirti teismas gali naudoti bet kurias technines priemones. Dalyvaujantys byloje asmenys savo procesinėms funkcijoms vykdyti viešame teismo posėdyje gali daryti garso įrašą teismo posėdžiui užfiksuoti. Apie daromą garso įrašą dalyvaujantys byloje asmenys privalo informuoti posėdžio pirmininką."

LR Civilinio proceso kodekso 171 straipsnis. Pastabos dėl protokolo:

Dalyvaujantys byloje asmenys turi teisę susipažinti su protokolu, teismo posėdžių stenogramomis, garso įrašais ir per tris dienas nuo protokolo pasirašymo dienos gali pareikšti rašytines pastabas dėl protokolo. Pastabose turi būti nurodoma, kas yra neteisingai įrašyta į protokolą, ir siūlymai, kaip turi būti įrašyta."

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, bei į tai, kad teisėja Q.Q. pažeidė du įstatymus ir tokiu būdu trukdė man pasinaudoti mano teisėmis prašome:

1. Ištirti, ar teisėja Q.Q., neleisdama man kaip proceso šaliai daryti teismo posėdžio garso įrašo ir neleisdama susipažinti su teismo minėto posėdžio garso įrašu, kurį darė teismo sekretoriatas, tokiu būdu neatliko tarnybinių pareigų ir ar nepiktnaudžiavo tarnybine padėtimi;

2. Apklausti mane šiame tyrime, padėti man susipažinti su teismo minėto posėdžio garso įrašu, kurį darė teismo sekretoriatas.

Priedas: minėti garso įrašai viename DVD diske.

Pagarbiai, pilietė W.W.