2011-02-07

Piketuotojų prie Klaipėdos m.savivaldybės rezoliucija "DĖL DEZINFORMACIJOS APIE ŠIUKŠLIŲ DEGINIMĄ"

Nuotraukoje: Piketas prie KLP savivaldybės 2011 02 07 protestuojama prieš melo skleidimą apie šiukšlių deginimą
Nuorodos:

LR Valstybės Saugumo departamentui

LR Aplinkos ministerijai

LR Sveikatos apsaugos ministerijai

LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetui

Klaipėdos apygardos prokuratūrai

LR Seimo Nacionalinio saugumo komitetui

KREIPIMASIS

DĖL DEZINOFRMACIJOS APIE ŠIUKŠLIŲ DEGINIMĄ

2011-02-07

Mes, žemiau pasirašę 2011 02 06 d. piketo prie Klaipėdos m. savivaldybės dalyviai esamę sunerimę dėl Klaipėdos Laisvojoje ekonominėje zonoje statomos šiukšlių deginimo įmonės ir norime atkreipti Jūsų dėmesį į šiuos, mūsų manymu, grėsmingus Klaipėdos apskrities gyventojų sveikatai ir visai valstybei dalykus:

VISIŠKAI NESITARTA SU VISUOMENE

Klaipėdos m. savivaldybė sprendimą deginti šiukšles priėmė jokia forma nepasitarusi su klaipėdiečiais.

LR Viešojo administravimo įstatymo 7 str. numato, kad:

1. Viešojo administravimo subjektai dėl administracinių sprendimų, susijusių su bendrais teisėtais visuomenės interesais, turi konsultuotis su visuomenės interesams tam tikroje srityje atstovaujančiomis organizacijomis (asociacijų, profesinių sąjungų, kitų nevyriausybinių organizacijų atstovais), o įstatymų numatytais atvejais – ir su gyventojais ar jų grupėmis.

2. Konsultavimosi būdus (suinteresuotų asmenų sueigos, apklausos, viešai skelbti susirinkimai, atstovų kvietimai, kiti nuomonių išaiškinimo būdai), jeigu įstatymų nenustatyta kitaip, pasirenka pats viešojo administravimo subjektas.

Tačiau Klaipėdos m. savivaldybė dėl šiukšlių deginimo su jokiomis nevyriausybinėmis organizacijomis iki šiol nesitarė ir nebando konsultuotis.

Maža to, visuomenė nebuvo kviečiama į specialius viešus svarstymus, kaip to reikalauja Orhuso konvencija, nes planuojamos jėgainės galia yra 50 megavatų.

Visuomenė taip pat buvo apgauta svarstant detalų planą, nes skelbime dėl viešo svarstymo nebuvo žodžių „atliekos, šiukšlės, jėgainė, deginimas" ir buvo nurodytas kitoks adresas.

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos projekte buvo nurodyta, kad tiek Klaipėdos m. valdžia, tiek Fortum vadovai privalo organizuoti viešus forumus, diskusijas spaudoje ir TV, apvalius stalus, ekskursijas visuomenei, o ne žurnalistams, į jau pastaytas panašias gamyklas. Nieko panašaus nei tada, nei dabar nedaroma, o vietoje to užsakomi klaidinantys straipsniai be užsakymo numerių.

GRUBIAI PAŽEIDINĖJAMI ĮSTATYMAI

Nors Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo 8 str.1 dalyje labai aiškiai parašyta, kad:„Zonoje įmonėms draudžiamos šios kapitalo investavimo ir veiklos sritys:

ūkinė-komercinė veikla, susijusi su ...kenksmingu poveikiu aplinkai;

pavojingų ... medžiagų gamyba, perdirbimas, laikymas, nukenksminimas;", tačiau nei Aplinkos ministerija, nei savivaldybė iki šiol „nemato", kad visuose oficialiuose dokumentuose aiškiai nurodyta, kad šį jėgainė kasmet pagamins 5700 tonų itin pavojingų kamino pelenų, kurie tokie kenksmingi, kad nebegalės būti saugomo Lietuvioje.

Taigi, tokie kiekiai pavojingų medžiagų bus ne tik gaminami, bet ir perdirbami (sumaišomi su cementu) bei laikomi gamyklos teritorijoje nežiūrint į tai, kad tai griežtai draudžia aukščiau paminėtas įstatymas.

NEBĖRA GALIMYBĖS DEGINTI MEDIENĄ, O TIK ŠIUKŠLES

Kai pradėjome protestuoti Klaipėdos miesto meras R.Taraškevičius pradėjo viešai aiškinti, kad UAB „Fortum Klaipėda" statomoje jėgainėje šiukšlių deginimas yra tik galimybė, kuria Fortum nebūtinai pasinaudos: „viena iš sudėtinių kuro rūšių gali būti atliekos".

Tačiau visuose oficialiuose dokumentuose (detaliame šios gamyklos plane, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje, Klaipėdos visuomenės sveikatos centro vertinimo pažymoje rašoma, kad jau nuspręsta, kad šioje termofikacinėje jėgainėje 70% kuro sudėties sudarys šiukšlės. Fortumo vadovai susitikimuose su nevyriausybinėmis organizacijomis teigė, kad jie norėjo deginti tik medieną, tačiau Klaipėdos m. vadovai nurodė deginti šiukšles. Į mūsų prašymą vėl grįžti prie medienos Fortumo vadovai atsakė, kad nebegali, nes sumokėjo avansą būtent už šiukšlių deginimo katilą, kuris yra visiškai kitoks, nei medienos kūrenimo katilas.

DEGINS NERŪŠIUOTAS ŠIUKŠLES

Klaipėdos meras teigia, kad šioje gamykloje bus deginamos tik išrūšiuotos šiukšlės, tačiau tai visiška netiesa, nes tiek oficialiuose aukščiau minėtuose dokumentuose, tiek susitikimuose su nevyriausybinėmsi organizacijomis, tiek viešose publikacijose Fortumo bei Klaipėdos regiono atliekų centro vadovai labai aiškiai nurodo, kad pusė Klaipėdos apskrities šiukšlių bus deginamos nerūšiuotos - išpilant į krosnį konteinerius, atvežtus tiesiai iš Palangos, Skuodo, Kretingos bei Klaipėdos raj.gyvenviečių.

DEGINIMO TEMPERATŪRA YRA PER MAŽA

Patys kenksmingiausi šiukšlių deginimo produktai – dioksinai – suyra tik aukštesnėje, nei 1250 laipsnių temperatūroje.

Tačiau tiek miesto valdžia, tiek Fortumo atstovai viešai skleidžia netiesą, esą numatyta šiukšlių deginimo temperatūra yra 1200 laipsnių, nors „Fortum Klaipėda" gamyklos poveikio vertinimo ataskaitoje ir visuose kituose aukščiau minėtuose oficialiuose dokumentuose nurodyta, kad šiukšlių deginimo temperatūra deginimo kameroje bus tik 850 C0 (4.4 PAV ataskaitos punktas). Visi pažadai apie aukštesnę temperatūrą tėra kalbos, nepagrįstos jokiais dokumentais ar garantijomis.

VALSTYBINĖJE ATLIEKŲ STRATEGIJOJE BUITINIŲ ŠIUKŠLIŲ DEGINIMAS NENUMATYTAS

Meras viešai teigia, kad Klaipėdos savivaldybę pasirinkti iš daugybės buitinių šiukšlių tvarkymo variantų tik jų deginimą privertė valstybės strateginis planas. Tačiau tai visiška netiesa:

Lietuvos valstybės politika atliekų klausimu suformuluota Vyriausybės nutarimu patvirtintame „Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane". Jame buitinių šiukšlių deginimas apskritai nenumatytas (deginama tik medicininės ir pavojingos atliekos), o prioritetas yra taikomas rūšiavimui ir perdirbimui.

ŠIUKŠLIŲ DEGINIMUI REIKIA DAUG DUJŲ

Klaipėdos vadovai kalba netiesą, kad buitinių atliekų deginimas esą užtikrins energetinę Lietuvos nepriklausomybę. Šiukšlėms deginti bus reikalingos dujos – aukščiau paminėtuose dokumentuos nurodyta, kad kasmet reikės 3250 tūkst.Nm3 dujų.

Tik biokuro naudojimas, tik investicijos į jau veikiančią geoterminę Klaipėdos jėgainę užtikrintų energetinę nepriklausomybę.

ŠIŲKŠLIŲ DEGINIMO ŠALININKAI NAUDOJA JUODĄSIAS TECHNOLOGIJAS

Apie mus, švaraus oro ir švarios aplinkos aktyvistus miesto bei Fortumo valdžia skleidžia prasimanymus, neva mes neteisėtai renkame asmens duomenis.

Paso numerio dėl apklausos aplinkosauginiais klausimais reikalaujame ne mes, o įstatymas. Miesto valdžia nesutinka rengti tokias apklausas, todėl naudojamės įstatyme suteikta teise rinkti 10 proc.gyventojų parašų, kad valdžia būtų priversta tartis su žmonėmis prieš priimdama tokius gyventojų sveikatai ir gamtai pavojingus sprendimus, kaip šiukšlių deginimas.

Tokiu būdu miesto valdžia neteisėtai stabdo parašų rinkimą.

Miesto bei Fortumo valdžia skleidžia prasimanymus, neva, mes skleidžiame netiesą apie šiukšlių deginimą. Tačiau mes platiname tik oficialiuose dokumentuose esančias žinias, kurias Fortumo ir miesto vadovai nori nuslėpti nuo visuomenės.

Žiniasklaidoje spausdinami slapyvardžiais pasirašančių autorių straipsniai, kuriuose cituojami Aplinkos ministerijos pareigūnų pasisakymai už šiukšlių deginimą, nors jie tokių žodžių nėra sakę. Iš laikraščių tinklapių yra išimami šiukšlių deginimo šalininkams nepalankūs straipsniai.

Visa tai rodo, kad tiek miesto valdžia, tiek Fortumo vcadovai naudoja neeuropinės kultūros metodus.

Todėl manome, kad meras, prašydamas prokuratūros ir Valstybės saugumo departamento ištirti, ar nevyriausybinių organizacijų atstovai nepažeidžia Lietuvos interesų, trukdo visuomenei sužinoti tiesą apie šiukšlių deginimą bei trukdo piliečiams naudotis konstitucine savivaldos teise (119 str.) inicijuoti apklausas.

Todėl Valstybės saugumo departamento prašome ištirti, ar pažeisdamas aukščiau paminėtus įstatymus ir minėtais atvejais - piliečių teises Klaipėdos miesto meras R. Taraškevičius ir vicemerė J.Simonavičiūtė nepažeidžia Lietuvos valstybės interesų.

Taip pat prašome ištirti Fortumo grupės kapitalo kilmę, bei dabartinius jo valdytojus, akcininkus, finansuotojus, Lietuvos įmonių vadovų praeitį bei mechanizmus, kuriais jie naudojasi per žiniasklaidą skleisdami netiesą - ar jie nepažeidinėja ne tik Lietuvos, bet ir Suomijos įstatymų.

Kitų institucijų prašome mūsų aukščiau paminėtus faktus ištirti pagal kompetenciją ir raštu atsakyti žemiau nurodytu adresu (prašome atsakyti į kiekvieną punktą komkrečiai be jau įprastų nutylėjimų ar apsimetimų, kad kažkokį punktą „netyčia" praleido" apsižiopsojęs tarnautojas).


Rezoliuciją piketo dalyviams parengė iniciatyvinės grupės „Jūsu nuomonė svarbi" įgaliotas asmuo Virginija Jurgilevičienė

virginija.jurgileviciene@gmail.com; 8-680-40225, adresas Kretingos 13-2, Klaipėda

Pasirašo piketo dalyviai:

Klaipėdos daugiavaikių šeimų bendrijos pirmininkė Virginija Jurgilevičienė virginija.jurgileviciene@gmail.com; 8-680-40225, adresas Kretingos 13-2, Klaipėda

Nepartinio demokratinio judėjimo Klaipėdos skyriaus pirmininkės pavaduotoja Laima Laurinavičienė tel.8-656-44695, laurinaviciene.laima@gmail.com

Klaipėdos jungtinio demokratinio judėjimo pirmininkas Vitas Žilis, gyv.Poilsio g.37-97, Klaipėda mob.8-622-47861

ir kiti


DĖL GYVENTOJŲ APKLAUSOS: parašų lapai - pavyzdziai ir atmintinė

Toks įstatymo reikalavimas - 10 proc.gyventojų parašų reikia surinkti, jei norime, kad savivaldybės taryba paskelbtų apklausą .
Taip sugalvojo seimas. Čia pateikiu nuorodą į tą Vietos savivaldos įstatymą - žiūrėkite 9-ą skirsnį nuo 36 iki 47 straipsnių:
Tie procentai - per dideli. 
Reikalavimas nurodyti ne asmens kodą, kurį visi nešiojasi su teisėmis ar pensininko ar studento pažymėjimais, o paso ar asmens tapatybės kortelės numerį yra akivaizdus dar vienas papildomas apsunkinimas, kad tik LT gyventojai negalėtų dažnai daryti apklausų, kurios dažnai vyksta ES.
Taigi, geležines klumpes reikės sunešioti, norint inicijuoti apklausą. 
Lietuviai labai geri žmonės, labai kantrūs, nereikalauja, kad jų atstovai valdžioje jiems atstovautų.
O teksto su parašais kaip sutikimo gamyklai statyti neįmanoma panaudoti, nes pačiame parašų rinkimo lape labai aiškus tekstas, dėl ko pasirašoma: