2008-06-28

Klaipėdos m. savivaldybės tarybos Miesto ūkio komiteto veiklos ataskaita 2007 05 02 – 2008 04 28

Klaipėdos m. savivaldybės tarybos Miesto ūkio komiteto veiklos ataskaita

2007 05 02 – 2008 04 28

 

2007-2011 m. kadencijos Klaipėdos m. savivaldybės tarybos ūkio komitetas (toliau - MŪK) 2007 05 02 – 2008 04 28 posėdžiavo 53 kartus, kol administracija ir/ar tarybos sekretoriatas atšaukė protokoluojančią darbuotoją ir neteisėtai nepaskyrė pavaduojančio darbuotojo/os.

Protokoluojanti pagal teisės aktų reikalavimus (kada užrašoma posėdyje kalbančio pasisakymų esmė) darbuotoja paskirta tik 2008 06 25. Todėl trys 2007 04 29 – 2008  06 24  laikotarpyje iki tol netinkamai sušaukti ir tinkamai neprotokoluoti posėdžiai šioje ataskaitoje neapžvelgiami.

Komitetas susideda iš 4 narių: Gintauto Antano Murausko (Liberalų sąjūdžio frakcija), Vidmanto Plečkaičio (Liberalų ir centro sąjungos frakcija), Vladimir Vlasov (Rusų Aljanso frakcija), Naglio Puteikio (komiteto pirmininkas, Tėvynės sąjungos frakcija).

Tik vienas posėdis buvo be kvorumo (2008 04 28).

Komiteto nariai pasižymėjo pareigingu posėdžių lankomumu, praktiškai visais nedalyvavimo komiteto posėdyje atvejais nariai įspėdavo iš anksto ir turėdavo pateisinama s priežastis. Daugiausia posėdžių praleidęs V.Vlasov negalėjo dažniau, nes jo darbo specifika reikalauja, kad jis kaip atsakingas už energetinį ūkį UAB "Neo Group" vyr. energetikas labai dažnai privalo būti įmonės teritorijoje darbo valandomis.

Komiteto narys

Dalyvavo posėdžiuose

Nedalyvavo posėdžiuose

Dalyvavimo proc.

V.Vlasov

29

23

49

V.Plečkaitis

43

9

83

G.A. Murauskas

48

4

92

N.Puteikis

53

0

100

Komitetas svarstė 270 klausimų. Sprendimų projektus rengė Klaipėdos m. savivaldybės administracija ar komiteto nariai savo iniciatyva. Komitetas pritarė 67 tarybos sprendimų projektams, 8 sprendimų projektams nebuvo pritarta.

Komiteto nariai aktyviai domėjosi tarybos sprendimų projektų rengimu ir klausė administracijos siūlomų sprendimo projektų dar ankstyvose rengimo stadijose. Taip buvo svarstyti 67 klausimai, dėl kurių sprendimai buvo priiminėjami kituose komiteto posėdžiuose. Komitete dirbantys tarybos nariai aktyviai naudojosi savo teise gauti informaciją iš savivaldybės administracijos. Per metus komitetas išklausė savivaldybės administracijos informacijos dėl 57 klausimų. 69 atvejais komitetas teikė pavedimus savivaldybės administracijos direktoriui ar jam pavaldiems savivaldybės struktūrinių padalinių atstovams. 2 klausimais ūkio komitetas teikė miesto tarybai alternatyvinius sprendimų projektus.

Komitetas surengė 5 išvažiuojamuosius posėdžius (numatomos asfaltuoti Baltijos pr. atkarpos ties Statoilo degaline apžiūra, UAB „Klaipėdos bendrabučiai", AB „Klaipėdos mediena", UAB „Klaipėdos monolito" teršiama N.Uosto gatvė ties Vitės kvartale UAB „Kleta" vykdomomis statybomis, Liepojos gatvėje ir ties Žvejų rūmais).

Komiteto nariai kruopščiai vykdė Viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimus ir patys neraginami aktyviai nusišalindavo nuo jų manymu galinčių sukelti tokių interesų konfliktą klausimų (5 kartus, iš jų dažniausiai – V.Vlasov dėl savo darbovietės).

Narių veiklos komitete apibūdinimas ir svarbiausi jų darbai: Aktyviausias idėjų ir pasiūlymų generatorius ir drąsiausias – G.Murauskas (ypač pasižymėjo drąsa ir principingumu, kai po reikalavimo išmatuoti asfalto dangos storį bei jo perklojimo reikalingumo neišsigando kelininkų klano, padedant administracijoms, užsakytų pašiepiančių remarkų), pedantiškiausias, kruopščiausias (perskaitydavo visus sprendimų projektus) - V.Vlasov (pasižymėjo nuosekliai palaikydamas oro taršos matuoklių įrengimo idėją), organizuočiausias -V.Plečkaitis (atkaklumu ir žiniomis smarkiai sumažino AB „Klaipėdos kartonas" skleidžiamą smarvę).

Daugiau nei pusė sprendimų komitete priimta bendru sutarimu.

Daugiausia priešingų balsavimu („pozicija-opozicija") - paslaugų kainų didinimo klausimais. Artėjant Seimo rinkimams gerėjo komandinis darbas, vis daugiau sprendimų buvo priimama bendru sutarimu, komiteto narių principingumas ir reiklumas kasdien griežtėja, kasdien vis mažiau bijomasi administracijos. Tai ne tik artėjančių rinkimų, bet ir besikaupiančios patirties pasekmė.

 

Str., Nr.

MŪK kompetencija pagal Vietos savivaldos įstatymą:

 

Veiklos įsivertinimas 10 balų sistemoje

13 str.

 13 straipsnis. Tarybos veiklos formos:

1. ... Savivaldybės tarybos posėdžiams klausimus rengia savivaldybės tarybos komitetai ...

7

13 str.

3. Savivaldybės tarybos veikla tarp tarybos posėdžių tęsiama savivaldybės tarybos komitetuose ...

5

15 str.

15 straipsnis. Savivaldybės tarybos komitetai

1. Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti ...

9

 

1. Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi ... kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ...

10

 

1. Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi ... kontroliuoti, kaip ... vykdomi savivaldybės tarybos ... sprendimai.

8

 

1. Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi ... kontroliuoti, kaip ... vykdomi ... mero sprendimai.

0

 

MŪK kompetencija pagal tarybos veiklos reglamentą:

 

218.1.

analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl visuomeninio transporto formavimo bei eismo infrastruktūros vystymo strategijos, saugaus eismo užtikrinimo klausimais;

6

218.2.

svarsto, nagrinėja ir teikia pasiūlymus geriamojo vandens tiekimo ir valymo bei energetikos (šilumos ir karšto vandens tiekimo) klausimais;

5

218.3.

periodiškai nagrinėja ir teikia pasiūlymus miesto teritorijos priežiūros bei komunalinių atliekų tvarkymo, aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos klausimais;

9

218.4.

analizuoja ir svarsto miesto apšvietimo problemas ir teikia pasiūlymus;

0

218.5.

periodiškai svarsto ir nagrinėja problemas, susijusias su gyvūnų laikymu mieste ir teikia pasiūlymus;

7

218.6.

analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl savivaldybės komunalinio ūkio įmonių valdymo ;

7

218.7.

analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl lėšų skyrimo komunalinio ūkio reikmėms.

8

 

Svarbiausi komiteto pasiekimai:

 

Principingai pasisakyta prieš chemijos gamyklų plėtrą (indolas), etc.;

Kovota su oro teršimu (AB „Klaipėdos kartonas" - praktiškai sėkmingai pavyko apriboti, bent kol kas, AB „Klaipėdos mediena" ) etc.;

Siekta oro taršos kontrolės prietaisų ties uosto įmonėmis įrengimo, etc.;

Atlikti pirmieji rimti bandymai kontroliuoti kelininkų ir administracijos, prižiūrinčius kelininkus, darbo kokybę, pasirenkamų darbų eiliškumą, kriterijus, etc.;

Bandyta inicijuoti kovą su „raudonąją banga", „žalią bangą" pavyko pasiekti tik Taikos pr. pietinėje dalyje;

Atliktas nemažas prevencinis darbas kartu su Tvarkos palaikymo skyriumi dėl ATPK taikymo, gatves teršiančių statybininkų sutramdymo, teritorijų šienavimo, etc.;

Bandyta sugrąžinti kiemų valymo periodiškumą iki 5 kartų per savaitę, deja kol kas nesėkmingai, nes valdanti koalicija leidžia administracijai šioje vietoje priiminėti strateginius sprendimus - mažinti valymų dažnumą, nors valymo periodiškumo nustatymas yra politikų, o ne administracijos kompetencija;

Bandyta kontroliuoti viešų paslaugų tiekėjų išlaidas (karštas vanduo, šildymas, šaltas vanduo, visuomeninis transportas);

Stengtasi padėti atskiriems žmonėms ir jų grupėms kovoti su biurokratizmu savivaldybės administracijoje ir su „namų valdų" mėginimais neteisėtai pasipelnyti žmonių sąskaita;

Inicijuota keletas sprendimų dėl daugiabučių namų renovacijos, deja, biudžete praktiškai nenumatyta tam lėšų;

G.Murausko iniciatyva inicijuotas triukšmo prevencijos priemonių svarstymas (pradžia);

Bandyta sustabdyti neteisėtus, neprotingus ir švaistūniškus Endriejavo plento ir Kraštinės gatvės bei šalia esančių kitų Rimkų gyvenvietės gatvių tiesimo privačioje žemėje neturint savininkų sutikimo darbus, bet deja nesėkmingai (valdanti tarybos dauguma nubalsavo „už").

Didelė dalis administracijos darbuotojų tik iš MŪK-o sužinojo, kad: 1) pagal Tarybos Reglamentą komiteto sprendimai dėl tarybos sprendimų yra privalomi administracijai, 2) viena iš komiteto pareigų pagal Vietos savivaldos 15 str. „...savivaldybės tarybos komitetai sudaromi ... kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ..."

 

Projekto, prie kurio rengimo ir/arba tobulinimo, aktyviai prisidėjo MŪK-o nariai, pavadinimas arba jo esmė, komiteto posėdžio data: žr. priede.

 

Komiteto darbo trūkumai ir šių trūkumų priežastys, bei galimi jų sprendimo būdai:

 

Trūkumai

Jų priežastys, bei galimi sprendimo būdai

Nariai savarankiškai per mažai teikė sprendimų projektų

Trūksta praktikos, reikia specialių mokymų;

Be sekretoriaujančio darbuotojo komitetui papildomai būtinas atskiras specialistas – savivaldybės tarnautojas.

Per mažai išvažiuojamųjų posėdžių, ypač į statybas, gatvių remontus,

Per mažai mėginimų kontroliuoti biudžeto ir per savivaldybę naudojamų valstybės biudžeto ir ES biudžeto lėšas.

Toki kontrolė turi virsti sistema, nuolatiniu planiniu MŪK-o darbu.

Pernelyg didelis pasitikėjimas administracijos sąžiningumu;

Komiteto narius ištikęs „valdininkų sindromas": geriau matosi pro kabineto langus ir kompiuterio ekrane.

Vaistų nuo šios „ligos" nėra, išskyrus rinkimus. Dar galima pamėginti surengti mokymo kursus pas „išvažiuojamosios kontrolės" (lotyniškai „in situ" – vietoje) pradininkus miesto taryboje ir lyderius tarybos narius Aliną Velykienę ir Egidijų Sabataitį.

Visų keturių partijų atstovai komitete paėmus kartu praktiškai nevykdė savo partijų Klaipėdos skyrių rinkiminių pažadų

Politikai paskendo smulkmenose.

Efektyviausias šio trūkumo pašalinimo būdas - rinkimai.

Iš pradžių nepasitvirtino darbo plano, vėliau pasitvirtino nekokybišką; nesistemingas darbas;

Patirties stoka,

Sekta blogu visos tarybos pavyzdžiu.

Nepakankama komiteto sprendimų kontrolė

Nepakankamai griežtas komiteto pirmininkas,

Be sekretoriaujančio darbuotojo komitetui papildomai būtinas atskiras specialistas – savivaldybės tarnautojas.

Neišreikalauti gatvių remonto, kiemų duobių taisymo, eiliškumo bei prioritetų kriterijai.

Nepakankama patirtis,

Praktiškai neužsiimta Viešosios tvarkos klausimais policijos kompetencijos prasme - Vietos savivaldos įstatymo 6 str. 9 punktas: 9) dalyvavimas užtikrinant viešąją tvarką ir gyventojų rimtį (nusikaltimų kontrolės ir prevencijos vietinių programų kūrimas ir įgyvendinimas pasitelkiant savivaldybių teritoriją aptarnaujančias policijos įstaigas bei įtraukiant į šią veiklą visuomenines organizacijas ir gyventojus).

Ši funkcija nepriskirta MŪK-ui kaip ir bet kuriam kitam komitetui.

 

Priskirti šią sferą tarybos sprendimu MŪK-ui atitinkamai pataisant Reglamentą.

Nepakankamai gilintasi į AB „Klaipėdos energija" ir AB „Klaipėdos vanduo" išlaidas, kitų viešų pasaugų tiekėjų išlaidas.

Nėra patirties ir tradicijų.

Komiteto nariai bijo AB „Klaipėdos energija" ir AB „Klaipėdos vanduo" generalinių direktorių (nepaaiškinamas gamtos reiškinys).

MŪK-as tokiem atvejam turi turėti tam tikrą mokos fondą nepriklausomiems ekspertams

Nepakankama savivaldybės biudžeto ir pan. išlaidų kontrolė Miesto ūkio departamente, ypač gatvių ir kiemų remonte

Nėra tradicijų ir patirties

Neišreikalavo supaprastintos automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo ties daugiabučiais namais tvarkos projekto (4 kartus priminė administracijai, kad nevykdo komiteto sprendimo)

Nepakankamai griežtas komiteto pirmininkas,

Komiteto nariai buvo neatsparūs ir pasidavė administracijos nenutrūkstamu srautu tiekiamai smulkių einamųjų reikalų lavinai.

Nebuvo pakankamai atkaklus ir neišreikalavo iš policijos greičio viršytojų automobilių numerių , vardų , pavardžių ir jiems skirtų administracinių baudų dydžių.

Nėra tradicijų ir patirties;

Nepakankamai griežtas komiteto pirmininkas;

Nepakankam komiteto sprendimų kontrolė

Nepakankamas viešumas, skaidrumas, neatsiskaitomumas miestiečiams:

Nesiųsti pranešimai spaudai apie įvykusius posėdžius;

Nebuvo tokios patirties ir praktikos.

Nepakankamas administracinės pajėgos arba nepakankamas jų koordinavimas

Administracija ne kartą teikė klaidingą ir klaidinančią informaciją MŪK-ui, pvz. dėl gatvių remonto, dėl Kraštinės gatvės įrengimo laukuose ir pan. Tai užfiksuota komiteto posėdžių protokoluose ir garso įrašuose.

Administracijos direktorius turi inicijuoti nuobaudų skyrimo procedūras pagal komiteto narių raštus apie jiem patektą klaidingą ir klaidinančią informaciją, deja tai nevyksta.

Kaipo papildoma priemonė – būtina įstiegti administracijos darbuotojų etiką nagrinėjančią komisiją – tokią teisę savivaldybė tarybos turi pagal įstatymą.

Po 2008 m. kovo - balandžio mėnesiais įvykusio Kraštinės gatvės aferos demaskavimo ir kitų panašių, bet smulkesnių atvejų nagrinėjimo MŪK-o posėdžiuose ir administracijos darbuotojų mėginimų klaidinti, kurie buvo užfiksuoti protokoluose iš MŪK-o buvo atimta protokoluojanti sekretorė, o nauja neskirta.

Toks komiteto darbo paralyžiavimas kartu su Kraštinės gatvės tiesimo privačiuose gyventojų daržuose įeis į gėdingiausių ir antiįstatymiškiausių šio kadencijos politikų ir administracijos sprendimų istoriją.

Kartu tai atskleidžia kelininkų klano kol kas vis dar beribes valdymo galias Klaipėdos m. savivaldybėje.

Administracija nevykdo Tarybos reglamento 200 punkto:

200. Komitetų nutarimai dėl Savivaldybės tarybos ir kolegijos sprendimų projektų rengimo yra privalomi Savivaldybės administracijai".

 

Tokiu būdu buvo gesinamos narių ir viso MŪK-o inicijuoti tarybos sprendimų projektai.

Savivaldybės tinklapyje neskelbiami komiteto posėdžių protokolai, nors tokį sprendimą komitetas yra priėmęs.

Valdančią koaliciją ir administraciją kankina viešumo baimė.

Siūloma „gydyti" skelbiant nedelsiant.

Jei valdantieji nepaskelbs MŪK-o posėdžių protokolų savanoriškai, siūlau „nubausti" kas savaitė skelbiant alternatyviuose tinklapiuose 2005-2008 metų Teritorijų planavimo komiteto protokolus (mėnesių paketais) NURODANT KAIP KAS BALSAVO, kol valdančiųjų nervai ir pajamos neišlaikys.

Nėra tipinių komiteto darbo plano ir ataskaitos formų.

Patvirtinti tarybos sprendimu

 

Parengta pagal „Permainų koalicijos" posėdyje jos lyderio A.Šulco žodžiu pasiūlytos metodikos metmenis.

Bendros ataskaitos gairės aptartos 2008 06 25 d. MŪK-o posėdyje, nariai pažymėjo svarbiausiu darbus ir pasiekimus, įpareigojo komiteto pirmininką parengti galutinę ataskaitą ir teikti miesto tarybai; nežymiai papildyta ir pataisyta pagal komiteto narių pastabas iki pristatant miesto tarybai 2008 06 25 d.

 

 

Pirmininkas                                        N.Puteikis                  2008 06 25

 

2008-06-27

Klaipėdos savivaldybėje bujoja sovietinis reliktas: interesantų eilės ir valdininkų arogancija

Nuotraukose: turistų eilė prie Reichstago (Vokietija, Berlynas) ir jaunuolių eilė prie tualeto savivaldybėje (Lietuva).
 

DĖL VISOS DARBO DIENOS SKYRIMO GYVENTOJŲ PAREIŠKIMAMS PRIIMTI

 

Klaipėdos m. merui R.Taraškevičiui

Nuorašas: Klaipėdos m. administracijos direktoriui A.Každailevičiui

2008 06 26 Nr.

PAREIŠKIMAS,

SKIRTAS PERSKAITYTI MIESTO TARYBOS POSĖDYJE 2008 06 26

 

DĖL VISOS DARBO DIENOS SKYRIMO GYVENTOJŲ PAREIŠKIMAMS DĖL GYVENAMOS VIETOS DEKLARAVIMO PRIIMTI IR DĖL EILIŲ PANAIKINIMO

 

Vakar po pietų savivaldybės pastato Liepų 11 pirmo aukšto foje iš pradžių stebėjau, o vėliau ir pats bandžiau padėti desperatiškoms moters su mažamečiu vaiku bandymams įteikti Gyvenamos vietos deklaravimo darbuotojams prašymą, kad jai nustatyta tvarka būtų išduota pažyma.

Jos prašymas ir mano pastangos jai padėti buvo beviltiškos, nes „atsirėmėme" į kietą minėtų darbuotojų poziciją: „skaitykite, kas parašyta ant durų: prašymai priimami tik iki 12.00 valandos, ateikite rytoj iki pietų".

Tai nežmoniška, nes moteris buvo su mažamečiu vaiku ir specialiai atvažiavo iš kito miesto pakraščio. Minimų savivaldybės darbuotojų arogancija ir pasipūtimas viršijo visus rekordus.

Tai sovietiška, biurokratiška, nelogiška. Tai ir antiįststymiška, nes:

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas

24 straipsnis. Prašymų ir skundų priėmimo laikas

1. Viešojo administravimo subjektas privalo organizuoti savo darbą taip, kad asmenys, norintys ar privalantys pateikti prašymą ar skundą asmeniškai, galėtų tai padaryti visą darbo dienos laiką.

2. Viešojo administravimo subjektas privalo nustatyti ne mažiau kaip dvi papildomas prašymų ir skundų priėmimo valandas per savaitę pasibaigus viešojo administravimo subjekto darbo dienos laikui."

Siūlau ir reikalauju, kad būtų nedelsiant laikomasi šios tvarkos, t.y. minėtos Gyvenamos vietos deklaravimo tarnybos darbas turi būti organizuotas taip, kad gyventojai prašymus šiai tarybai galėtų perduoti nuo 8.00 iki 17.00, o vieną darbo dieną per savaitę  - nuo 7.00 iki 18.00 (kad nereikėtų dėl to išeidinėti iš darbo).

Manau, kad tai smarkai sumažintų sovietinį palikimą - eiles prie šios tarnybos kabinetų.

Šias eiles dar sumažintų daugiau suolų ir kėdžių pastatymas minėtoje foje bei specialių patalpų skyrimas, pvz. SODROS savivaldybei perduotame pastate priešais savivaldybę Vytauto gatvėje.

Prašyčiau šiuo klausimu raštiškų patikslinimų, nes spaudoje vis laiką buvo žadama, kad taip ir bus kuo greičiau padaryta, tačiau vakar Antikorupcijos komisijos posėdyje administracijos direktoriaus pavaduotoja D.Paulauskienė pasakė, kad visą tą buvusį SODROS pastatą užims kiti savivaldybės padaliniai, o Gyvenamos vietos deklaravimo darbuotojai liks ten, kur ir dabar.

Tai tęstų neįmanomas gyventojams ir darbuotojams aptarnavimo sąlygas ant skersvėjų eilėse.

Prašau nedelsiant išspręsti šias problemas, nes jokiais materialinių ar žmogiškų resursų trūkumais negali būti pateisinama tokia netvarka, ypač turint omenyje mero pažadus ieškoti rezervų ir taip turtingiems savivaldybės nariams 3 kartus padidinti kanceliarines išmokas – siūlau šiuos rezervus nukreipti aukščiau aprašytoms problemoms spręsti: skirti priemokas dabar dirbančioms Gyvenamos vietos deklaravimo tarnybos darbuotojoms, ar/ir nusamdyti papildomų darbuotojų, įrengti daugiau sėdimų vietų laukiantiems ir būtinai suteikti atskiras patalpas.

 

Tėvynės sąjungos frakcijos pirmininkas     Naglis Puteikis